Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก ประวัติสมาคมฯ ข่าวสาร เกมส์ กิจกรรมแข่งขัน สินค้า คำถามต่างๆ รางวัลเกียรติยศ สมัครงาน ติดต่อสมาคมฯ
 

 
 
 
 
ผลการแข่งขัน "ไซเบอร์ดิก ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ภาคใต้" วันที่ 20-21 ส.ค. ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ภูเก็ต

ประเภท ปริศนาอักษรไขว้ภาษาไทย รุ่นนักเรียน

อันดับที่ 1 น.ส.นพรัตน์  วรศักตยานันต์

             โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี

อันดับที่ 2 นายธนันต์  ฉันทจุลสินธุ์

             โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา

อันดับที่ 3 นายกิตติพัฒน์  บุญฤทธิ์

              โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา

ประเภท ครอสเวิร์ดพัซเซิล รุ่นนักเรียน

อันดับที่ 1 นายณัฏฐณัฐ  วงศ์ปริยกุล

              โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา

อันดับที่ 2 น.ส.ปวีรา  บุญทน

             โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี

อันดับที่ 3 น.ส.ศรัณย์พร  เอกมั่นคงไพศาล

              โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา

ประเภท คำคม รุ่นประถมศึกษา

อันดับที่ 2 ด.ญ.กรกนก  ส่งเสริมสกุล คู่กับ ด.ญ.บุลพร  จีรนันทพร

             โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช

อันดับที่ 3 ด.ญ.เบญจมาภรณ์  ชัยฤทธิ์ คู่กับ ด.ญ.ลลิตภัทร  รักพริก

             โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช

ประเภท คำคม รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น

อันดับที่ 1 ด.ญ.กมลชนก  เกื้อชาติ คู่กับ ด.ญ.เรืองลักษณ์  เรืองแก้ว

             โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

อันดับที่ 2 ด.ญ.วนิดา  สุวรรณฤกษ์ คู่กับ ด.ญ.อรณิชา  นิมิตรสุนทร

             โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา

อันดับที่ 3 ด.ช.กิติพันธุ์  โอสถ คู่กับ ด.ช.เอกอนันต์  จันทระ

ประเภท คำคม รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย-โอเพ่น

อันดับที่ 1 นายณัฐชนน  แจ่มถนอม

             มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร

อันดับที่ 2 น.ส.ณัฐวดี  ชูทะวงศ์

             โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา

อันดับที่ 3 ด.ช.ธนันต์  ฉันทจุลสินธุ์

             โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา

ประเภท เอแม็ท เกมต่อเลขคำนวณ รุ่น ประถมศึกษา

อันดับที่ 1 ด.ญ.พนริตา  ไทยราช คู่กับ ด.ช.ณัฐดนัย  แซ่บู๊

             โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา จ.ตรัง

อันดับที่ 2 ด.ช.คณิศร  ไชยเจริญ  คู่กับ ด.ช.ศิวัช  เดชเชียร

             โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

อันดับที่ 3 ด.ช.วิศรุต  ว่องวรรธนะ  คู่กับ  ด.ญ.ชฎา  บุญสุข

             โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ประเภท เอแม็ท เกมต่อเลขคำนวณ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น

อันดับที่ 1 นายสิทธิโชค  พันธมาศ คู่กับ ด.ญ.ศศิธร  เรืองยิ่ง

             โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ จ.นครศรีธรรมราช

อันดับที่ 2 น.ส.น้ำฝน  เอกศิรินิมิตร

              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

อันดับที่ 3 ด.ช.สิทธิศักดิ์  เบญจไพบูลย์  คู่กับ  ด.ช.ประภวิษณ์  อินทนาคม

             โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จ.สตูล

ประเภท เอแม็ท เกมต่อเลขคำนวณ รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย-โอเพ่น

อันดับที่ 1 นายจิรการต์  โลหะประธาน

             โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี

อันดับที่ 2 นายเสถียรพงษ์  ศรีลำภูทอง

              กรุงเทพมหานคร

อันดับที่ 3 นายกฤตวิทย์  มีประดิษฐ์

              มหาวิทยาลัยสงขลสนครินทร์ จ.สงขลา

ประเภท ครอสเวิร์ดเกม เกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ รุ่น ประถมศึกษา

อันดับที่ 1 ด.ญ.จัยดาร์  ดุมลักษณ์ คู่กับ ด.ญ.กัญญารัตน์  นาสิงเตา

             โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ จ.ภูเก็ต

ประเภท ครอสเวิร์ดเกม เกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น

อันดับที่ 1 ด.ช.สหชาติ  สังข์สม คู่กับ ด.ช.ธีระวัฒน์  ทับสุข

 อันดับที่ 2 ด.ญ.นำพร  และนุ

             โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต

อันดับที่ 3 ด.ญ.นาตาชา  ใบตานี คู่กับ ด.ข.ยุทธนา  นุ้ยบุญแก้ว

             โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา จ.นครศรีธรรมราช

ประเภทครอสเวิร์ดเกม เกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย

อันดับที่ 1 นายสิทธิพันธ์  พันธุ์ทอง

             โรงเรียนสภาราชินี จ.ตรัง

อันดับที่ 2 น.ส.ศิริพร  อมรสกุล

             โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาสงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี

อันดับที่ 3 นายพิพัฒน์พงษ์  นิลมา

              โรงเรียนศรียาภัย  จ.ชุมพร

ประเภท ครอสเวิร์ดเกม เกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ รุ่นโอเพ่น

อันดับที่ 1 นายมานพ  พิพัฒน์บุญเสริม  กรุงเทพมหานคร

รางวัลถ้วยคะแนนรวมโรงเรียน ระดับประถมศึกษา

อันดับที่ 1 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา จ.ตรัง

อันดับที่ 2 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช

รางวัลถ้วยคะแนนรวมโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา

อันดับที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา

อันดับที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี

 

    

 

       


 

 

 




Home | About us | News | Games | Events | Products | F.A.Q. | Hall of Fame | Jobs | Contact us




Thailand Crossword Facebook