Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก ประวัติสมาคมฯ ข่าวสาร เกมส์ กิจกรรมแข่งขัน สินค้า คำถามต่างๆ รางวัลเกียรติยศ สมัครงาน ติดต่อสมาคมฯ
 
Rating CW
Rating AM
Rating KK
 
 
 
 
Ratings A-Math
 
           
(อันดับ 1)
พิสิษฐ์ คันธวัฒน์
Rating 2453
(อันดับ 2)
มณฑล สมรรคบุตร
Rating 2122
(อันดับ 3)
พิศัลย์ คันธวัฒน์
Rating 2105
(อันดับ 4)
วีรภัทร พุฒิเมธปัญญาพร
Rating 2100
(อันดับ 5)
ธนบดี รุ่งเรืองไพศาลสุข
Rating 2091


           
(อันดับ 6)
ศราวุธ อุทัยโรจนรัตน์
Rating 2082
(อันดับ 7)
อัฐวิช นริศยาพร
Rating 2079
(อันดับ 8)
เสถียรพงษ์ ศรีลำภูทอง
Rating 2074
(อันดับ 9)
ตริณ โชติวณิช
Rating 2073
(อันดับ 10)
พีรวิชณ์ ธนพิเชษฐ์
Rating 2072  อันดับที่ ชื่อ นามสกุล สถาบัน เรตติ้ง  
  1 พิสิษฐ์ คันธวัฒน์   2453
  2 มณฑล สมรรคบุตร   2122
  3 พิศัลย์ คันธวัฒน์   2105
  4 วีรภัทร พุฒิเมธปัญญาพร   2100
  5 ธนบดี รุ่งเรืองไพศาลสุข   2091
  6 ศราวุธ อุทัยโรจนรัตน์   2082
  7 อัฐวิช นริศยาพร   2079
  8 เสถียรพงษ์ ศรีลำภูทอง   2074
  9 ตริณ โชติวณิช   2073
  10 พีรวิชณ์ ธนพิเชษฐ์   2072
  11 วัชรพันธุ์ วัชรางกูรพิพัฒน์   2052
  12 ภาณุวิชญ์ อินปัญญา   2048
  13 อิงควัชร์ เกรียงสินกุลยศ   2039
  14 กษิดิ์เดช ภู่กิตติศักดิ์   2034
  15 กฤตวิทย์ ไผ่ล้อม   2034
  16 ปณิธาน ศักดิ์สุภา   2026
  17 วาสนา พินสำราญ   2022
  18 ฉัตรชัย พร้อมตั้งตระกูล   2009
  19 วัชรินทร์ เหลืองอักษร   2006
  20 ชัยวัฒน์ ชูวิทย์ตรัยเมธา   2003
  21 ธนิตศักดิ์ ชูวิทย์ตรัยเมธา   2003
  22 อรรณพ แจ้งเกิด   1993
  23 กฤษณะ แก้วบุญไสย   1986
  24 วรชัย จินดาอุดมเศรษฐ   1983
  25 รังสิยา แสนอุบล   1969
  26 ชยพัทธ์ คงทรัพย์   1956
  27 วิษณุ ศรีสุวรรณ   1956
  28 ชาญชัย ชัยวัฒน์   1948
  29 เอกลักษณ์ จิตรอักษร   1946
  30 คุณัชญ์ อินทโชติ   1943
  31 ณัฐพร เสาร์แก้ว   1940
  32 ฐิติวัฒน์ ลิ้มพัฒน์นันท์   1937
  33 นนทพัฒน์ แนวบรรทัด   1936
  34 สิทธิพงษ์ พิทักษ์วัฒนานนท์   1936
  35 บุญวรา ว่องกิตติโชติ   1928
  36 กัญญารัตน์ รอดราษฎร   1927
  37 ศาตรา อุทัยโรจนรัตน์   1926
  38 วีรพล พันพู   1925
  39 รัชตะ ฤทธี   1923
  40 นฤดม สินอุดม   1923
  41 ณัฐดนัย คาดการณ์ไกล   1921
  42 ผลิน จิตตะสนธิ   1910
  43 บัลลังก์ ธัชชัย   1899
  44 กัมปนาท ตั้งธนาภักดี   1894
  45 นิคม พรมณี   1892
  46 สุเมธ ต่อแสงธรรม   1888
  47 นรินทร์ เขื่อนควบ   1882
  48 กิติเชษฐ์ ตันวนรัตน์สกุล   1879
  49 ธัญชนก จันทร์คล้าย   1878
  50 กิตตินัท เล้า   1878
  51 ฐปกร วันแก้ว   1878
  52 พริสร ศรีธาราพรรณ   1876
  53 ชัยวิทย์ ชูวิทย์ตรัยเมธา   1871
  54 ณรงค์ฤทธิ์ (คงคาราม)   1869
  55 พัชรชานนท์ สุถิรนาถ   1865
  56 สาริน (คงคาราม)   1865
  57 ศิรวิทย์ ชินฉลองพร   1865
  58 ธวัชชัย ธีรอาภรณ์   1860
  59 วศิน เจียรพงศ์ปกรณ์   1859
  60 จารุวรรณ สุวรรโณ   1852
  61 จักรพันธ์ เติมเดชศรีสกุล   1845
  62 ทรงพล เทพอวยพร   1845
  63 ฐิติวัฒน์ อร่ามรัตนชัย   1844
  64 ณัฐวุฒิ จูวิทยพันธ์   1843
  65 อุดมศักดิ์ หมวดฉิมแก้ว   1842
  66 ศุภกร นาคทับทิม   1841
  67 ปิยะวัฒน์ รักราวี   1841
  68 พีระวิช คงเมือง   1841
  69 วีราทร พุฒิเมธปัญญาพร   1838
  70 ก่อกฤษดิ์ เอกพันธุ์ถาวร   1835
  71 นฤชิต โรจนยางกูร   1830
  72 สิริวัฒน์ ประดู่   1828
  73 สิริวัฒน์ พันธุ์หริ่ง   1824
  74 จักกรกฤษ เอกโยธินวงศ์   1822
  75 ขจรเกียรติ หมีทอง   1816
  76 นภัส เฮ้ามาชัย   1814
  77 ตะวัน โกสุม   1814
  78 นิธิชัย คาดการณ์ไกล   1814
  79 ธนพล พงศ์สุวโรจน์   1812
  80 อาทิตย์ เอมอิ่ม   1804
  81 สิรินทรา สาวงศ์ต้ย   1801
  82 วุฒิพงศ์ เจียรศิลปดำรง   1801
  83 ธนดล มงคลกำจรกุล   1800
  84 ชนิกานต์ ภู่ผะกา   1797
  85 จารุกิตติ์ จันทร์ศิริ   1793
  86 นัฐวัฒน์ พิทักษ์วัฒนานนท์   1789
  87 วีรพัฒน์ เลิศพรชัยสกุล   1783
  88 ธนาคาร นาคสินธุ์   1782
  89 สิรินทรา สาวงศ์ตุ้ย   1780
  90 กีรภัทร เทียนประภาส   1770
  91 สิรวิชญ์ เปรมจิตประพันธ์   1770
  92 อรรถพล กิตติวณิชพันธ์   1768
  93 ประกาศิษฐ์ บรรลือสิน   1762
  94 สุกฤษฏิ์ ธนวิศาล   1761
  95 วิกานดา   1756
  96 ดิษฐพล ทรงงาม   1753
  97 กฤตภพ อร่ามรัตนชัย   1751
  98 กฤตวิทย์ มีประดิษฐ์   1750
  99 กฤติกา ฉายา   1748
  100 มนัสยานุช พาน้อย   1747
  101 ธัญเทพ บัวพันธ์   1747
  102 นิมิต รัตนรงคาภรณ์   1746
  103 อภิสรา บนไม้กลาง   1746
  104 พันธ์ลพ รัตนพงศ์พันธ์   1745
  105 ไตรรงค์ มาศวงษ์   1737
  106 ธนาคาร นาคสินธุ์   1734
  107 ภูมิบดี   1734
  108 เกียรติศักดิ์ สุนทโร   1732
  109 ปิติโชค ทองตระการ   1731
  110 ณัฐวุฒิ แวดวงธรรม   1731
  111 วีรศักดิ์ กำแทง   1724
  112 สิรินทิพย์   1721
  113 ศุภกร วิมลวณิชย์   1717
  114 ชาคริต จีระสุพงษ์   1711
  115 ธีรสุทธิ์ โต๊ะปลัด   1709
  116 จารุรินทร์ โชติกุล   1703
  117 ฉัตรชัย รุ่งสิริวิฑูรย์   1701
  118 ณัฐวัฒน์ โกลจนนาพันธ์   1695
  119 บุญฤทธิ์ บุตรทา   1695
  120 วัชระ สิระสุทธิรัตน์   1692
  121 ณัชพล สุวรรณสุจริต   1690
  122 วรเชษฐ์ สมมาส   1690
  123 นัฐธกรณ์ ศักดิ์รัศมี   1687
  124 พรภวิษย์ เจริญพิมลกุล   1687
  125 ไตรรงค์   1687
  126 สุวิชชา แววศรี   1686
  127 วิชชุดา บุญประเสริฐ   1686
  128 อภิสิทธิ์ แซ่ซ้อ   1686
  129 กานต์ ศิริขันธ์   1684
  130 เกริกชัย สิทธิชอบธรรม   1684
  131 ศุภณัฐ ค้ำชู   1684
  132 พิริยะ สุนทรศร   1683
  133 สุวรรณ กระเทศ   1683
  134 วราวุฒิ หลวงฤทธิ์   1682
  135 ศิรวิชญ์ ธีระแนว   1680
  136 โยธิน อุตส่าห์   1679
  137 พงษ์ศกร สุทธินาคสมบัติ   1678
  138 จตุพล อันเตวา   1676
  139 ศรัณย์ ทองคำ   1674
  140 รวีวรรณ ระเมียดดี   1673
  141 ณัฐวุฒิ พวงกิจจา   1672
  142 วิชชุกร วิรยศิริ   1672
  143 ภูรินทร์ ปวงละคร   1672
  144 ณัฐวุฒิ ไทนศรี   1672
  145 ธารา แก้วทอง   1670
  146 ปรีดา รัตนโสภณชัย   1670
  147 เกษมชัย พงษ์พันธ์   1670
  148 สุบิน เครือแก้ว   1670
  149 สุทธิรักษ์ ชาญโกศล   1669
  150 สราวุธ ชุติรัตน์   1669
  151 กรกนก สิทธิชอบธรรม   1669
  152 ธนิต แคล้วโยธา   1667
  153 ทวีศักดิ์ เท่งเจียง   1667
  154 วีรภัทร วุฒิโชยา   1666
  155 ธนภัทร อธิธนบูรณ์   1665
  156 ดวงกมล รุจิพุฒิ   1665
  157 รวีวัฒน์ วุฒิโชยา   1664
  158 พูนศักดิ์ คูนลินทิพย์   1662
  159 ณัทธร นิลโท   1662
  160 จิตติภพ กอสนาน   1659
  161 ธิปก อนุชาชาญ   1657
  162 สมศักดิ์ บุญภักดี   1657
  163 ธนาวุฒิ ถนอมศักดิ์   1656
  164 ชลนภา วัชราภรณ์   1655
  165 ธนัญญา กาญจนาวัฒนกุล   1654
  166 ณัฐพล เจริญจงสุข   1649
  167 จิตเจริญ อัศวศรีพงศ์ธร   1648
  168 ธนากร อ่อนประเสริฐ   1644
  169 ธนาดล นนทะนำ   1641
  170 จักรกฤษณ์ การงาน   1640
  171 อภิชญา ทองประเสริฐ   1640
  172 วิศรุตย์ ปราชญานุสิทธิ์   1639
  173 ปิยภัทร สันตติภักดี   1637
  174 ภาณุวัฒน์ รัตนวงศ์   1632
  175 ฐิตาพร เวียงนนท์   1628
  176 ระพีพัฒน์ เถ้าพิทักษ์สันติ   1628
  177 กาญจนา แผ่นทอง   1621
  178 นิพัธ โยธะพันธุ์   1579
  179 เจษฎา ดำรงค์สกุลไทย   1578
  180 ทานนท์ ก่อเกียรตินารา   1448
 
 
Home | About us | News | Games | Events | Products | F.A.Q. | Hall of Fame | Jobs | Contact us


Thailand Crossword Facebook