Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก ประวัติสมาคมฯ ข่าวสาร เกมส์ กิจกรรมแข่งขัน สินค้า คำถามต่างๆ รางวัลเกียรติยศ สมัครงาน ติดต่อสมาคมฯ
 
Rating CW
Rating AM
Rating KK
 
 
 
 
Ratings Crossword Game
 
           
(อันดับ 1)
พิชัย ลิ้มประเสริฐ
Rating 2435
(อันดับ 2)
ภาณุพล สัจยากร
Rating 2275
(อันดับ 3)
โกมล ปัญญาโสภณเลิศ
Rating 2238
(อันดับ 4)
ชาญวิทย์ สุขุมรัตนาพร
Rating 2228
(อันดับ 5)
อติรุจน์ ศักดิยากร
Rating 2224


           
(อันดับ 6)
อัครพล ขวัญศักดิ์
Rating 2201
(อันดับ 7)
วรสิทธิ์ สุขแสนสำราญ
Rating 2187
(อันดับ 8)
วีระ แสงสิทธิ์
Rating 2166
(อันดับ 9)
ธชา คู่วิรัตน์
Rating 2150
(อันดับ 10)
ชลพัฒน์ อิทธิอารี
Rating 2128  อันดับที่ ชื่อ นามสกุล สถาบัน เรตติ้ง  
  1 พิชัย ลิ้มประเสริฐ   2435
  2 ภาณุพล สัจยากร   2275
  3 โกมล ปัญญาโสภณเลิศ   2238
  4 ชาญวิทย์ สุขุมรัตนาพร   2228
  5 อติรุจน์ ศักดิยากร   2224
  6 อัครพล ขวัญศักดิ์   2201
  7 วรสิทธิ์ สุขแสนสำราญ   2187
  8 วีระ แสงสิทธิ์   2166
  9 ธชา คู่วิรัตน์   2150
  10 ชลพัฒน์ อิทธิอารี   2128
  11 ศิณาธาร พัฒนสุวรรณา   2127
  12 จักรกริช กล้าผจญ   2121
  13 วิศิษฎ์ รัตนไชยฤทธิ์   2116
  14 เจอร์รี่ คาร์เตอร์   2101
  15 จรัส วรพจน์พิศุทธิ์   2096
  16 ปกรณ์ เนมิตรมานสุข   2086
  17 มารุต ศิริวังโส   2086
  18 ตะวัน แพผลศิริ   2083
  19 ธิติพล บารมีเมือง   2075
  20 จเร วรพจน์พิศุทธิ์   2074
  21 มานพ พิพัฒน์บุญเสริม   2071
  22 ชาญฤทธิ์ คงธนารัตน์   2067
  23 เอกพันธุ์ เอิบประสาทสุข   2053
  24 นวปฎล สายะเวส   2043
  25 พสิษฐ์ เนตรอาภา   2037
  26 Amnuay Ploysangngam   2036
  27 เทวัญ สุทธศีล   2034
  28 ชาญวิทย์ เอี่ยมอุดม   2025
  29 สมพงษ์ โพธิ์ไทร   2022
  30 ธนพงษ์ กู้เกียรติกุลชัย   2014
  31 ธนศักดิ์ ศุภพิบูลย์กุล   2003
  32 พุทธพงศ์ มูลสาร   2002
  33 กมล เทียรฆโรจนกุล   2002
  34 ปรีดี คงธนารัตน์   1996
  35 สมพงษ์ พลสงคราม   1965
  36 ญาณกิตติ์ ศิริทรัพย์   1963
  37 ณัฐพงศ์ พลทิพย์   1961
  38 เปศล โกศัลลกูฏ   1954
  39 สงกรานต์ จันทะเสน   1949
  40 สิทธิโชค บุญศิริพันธ์   1949
  41 อภิรัฐ ชูใหม่   1944
  42 ยุทธนา อารีย์รักษ์   1938
  43 สุวัฒน์ กลัดอ่ำ   1932
  44 วันชนะ จิรปีติกุล   1930
  45 แดเนียล ศรีชวาลา   1921
  46 สรวิศ ชุนเจริญ   1920
  47 นิติธร ลายเมฆ   1914
  48 เทิดศักดิ์ เพชรรุ่งเจริญ   1910
  49 มัยฤทธิ์ วิวัฒนรัตนบุตร   1902
  50 รศ. ธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ์   1902
  51 นุติ สุริ   1901
  52 ปัฐวี อำภะวา   1893
  53 มณเฑียร ชลธิชานันทน์   1888
  54 จิระพงษ์ ซุยพรม   1880
  55 ชัยวัฒน์ จิตต์ธรรมเลิศ   1877
  56 วิทยวุฒิ ไหว้พรม   1866
  57 ศกุนต์ชัย รานอก   1860
  58 ธนพล เขม่นกิจ   1859
  59 ภูรินทร์ ฐิติยากูร   1850
  60 ภูรี ณ ลำพูน   1843
  61 วิศรุต อริยขจร   1826
  62 ณัฐชยา ศรีทะโร   1822
  63 ณัฐวุฒิ ชินรุ่งโรจน์   1821
  64 ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ   1820
  65 หทัยภัทร สุภัทราทร   1815
  66 ณัฐกิตติ์ ชารี   1813
  67 พชร ตรีทิพย์ธนากุล   1801
  68 สุพิชญา ตันติศิริวัฒน์   1801
  69 อัครเดช ศุภพิทยาธร   1798
  70 นพดล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา   1793
  71 ภาณุวิชญ์ อินปัญญา   1787
  72 วศินธร โกสัลล์วัฒนา   1775
  73 จักรพันธ์ โรจน์พงศ์เกษม   1774
  74 นีรภางค์ เลาหวีรภาพ   1770
  75 วรากรณ์ ศิริวิกุล   1764
  76 ชุติมา อิศรางกูร ณ อยุธยา   1761
  77 ปัฐวี อำภะวา   1756
  78 ชัชวิน เพชรเลิศ   1755
  79 ทวีศักดิ์ เฮ้าเจริญ   1754
  80 ณัฐ ตรีพูนสุข   1750
  81 อิมรอน สวามิภักดิ์   1749
  82 ศิริวัฒน์ สุทธพินทุ   1749
  83 ตะวันเจมส์ บาร์เวล   1747
  84 คมสัน ศรีสุวรรณหงษ์   1746
  85 ธนพร ศิริวัฒนพงศา   1744
  86 เธียร เติมไพสิทธิ์   1741
  87 ยศกร K.,   1739
  88 พาสิศร์ ฑีฆาอุตมากร   1736
  89 กฤษดากร สังข์ทอง   1736
  90 กู้เกียรติ คุณพาณิชย์โชติ   1734
  91 C.,Pimchanok   1733
  92 สราวุธ วัฒนปาณี   1732
  93 ณัฐพล ไวยบุญญา   1731
  94 กันตภณ เดชเจริญสี   1727
  95 วิบูลย์ รอดแสง   1715
  96 อินทัช คุณากรธรรม   1702
  97 Minsu Kim   1702
  98 จันทร์ทิพย์ สิทธิแสงอำไพ   1700
  99 สิทธิพันธ์ พันธุ์ทอง   1694
  100 พฤกษา จอดนอก   1694
  101 สุนัย นิธังกูร   1691
  102 สุพิชญา สุภาเพียร   1691
  103 พิทักสิทธิ์ เอกธนนันต์   1689
  104 ภาณุพงศ์ ใบโพธิ์   1687
  105 ธนภูมิ ศรีภูมิทอง   1687
  106 จตุพร วิทยกุล   1683
  107 กอบชัย นิธังกูร   1681
  108 Seksan Sandsongquare   1679
  109 เอริณ พันธิสุนทร   1679
  110 กอบธัญ คงธนารัตน์   1679
  111 สัมพันธ์ โสตกุล   1678
  112 ฎุสิต พนมฤทธิ์   1676
  113 วิศาล วงศ์ธนสุนทร   1676
  114 ณัฐพร ปล้องอรุณ   1675
  115 ชะโลมฤทธิ์ สายะเวส   1674
  116 Audchara Kawinna   1674
  117 ธนสิษฐ์ ศิริสวัสดิ์   1673
  118 Suthiraphan Assarat   1673
  119 กนกวรรณ คำลือหาญ   1671
  120 Thanit Wongpong   1671
  121 นรเศรษฐ์ เวษฎาพันธุ์   1671
  122 Chatchawin Petchlert   1671
  123 อุษา สุวรรณกมล   1671
  124 Rawiwan Manophab   1669
  125 Nipaphun Torsound   1668
  126 Banjopporn Thunla   1666
  127 Marites Carreon   1666
  128 วนิดา อุ่นกุดเชือก   1666
  129 สิรินภา ศรีนอนิล   1666
  130 อฏวี ฉัตรถอน   1665
  131 ภาธร เขียววิชัย   1663
  132 Supraween jinda   1661
  133 ณัฐกานต์ หันวิสัย   1660
  134 ชัยวัฒน์ วุฒินิติกรกิจ   1660
  135 กิตติกา ศันสนะวาณี   1657
  136 วีราณี ธนสารวิมล   1657
  137 บัณฑิต ชมกุหลาบ   1652
  138 ปรัชญา ปิตาโพธิ์   1650
  139 เทพฤทธิ์ วิชญสิริ   1647
  140 รัชตะ ริทธิโคต   1645
  141 Taweesak Kunyochai   1641
  142 อุทัยวรรณ สุวรรณศรี   1640
  143 สิทธิชัย นิลศรี   1639
  144 พงษ์ศักดิ์ ลำพอง   1639
  145 Pojchara kosolchuenvijit   1638
  146 Rungroj boonmark   1638
  147 สลิลทิพย์   1637
  148 อัษฎาวุธ แซ่โค้ว   1637
  149 Chanapai Maharutsakul   1637
  150 ธีรานันท์ นาคใหญ่   1636
  151 ทวีศักดิ์ กันโยไธ   1636
  152 วสุพล ฐานถิร   1635
  153 Tanadon Chanswattanapong   1634
  154 กัลประภา ประพันธ์พัฒน์   1631
  155 ประกายดาว โคราช   1630
  156 พิลาวัลย์ บุญอรุณ   1630
  157 ขวัญใจ ธรรมพิงค์   1630
  158 วีรวัฒน์ ลิ้มสุรัตน์   1629
  159 สุจิต อึ้งปกรณ์   1628
  160 ธนัชพร เทียรฆโรจนกุล   1627
  161 วันวิสา บัวงาม   1625
  162 Krit Viroonhaman   1620
  163 มณชญา   1618
  164 ธนพร เทียรฆโรจนกุล   1616
  165 นิติ เหล่าวณิชย์พงษ์   1615
  166 Anupong Plewtong   1614
  167 มานีดา ธนสารวิมล   1613
  168 สิริวิมล ศรีนอนิล   1607
  169 สุดารัตน์ ทองภู   1605
  170 วิทวัส ประมวลศักดิกุล   1594
  171 พงษ์ศักดิ์ ลำพอง   1587
  172 พิริยา ไหว้พรหม   1564
  173 อุทัย บุญเชิด   1558
 
 
Home | About us | News | Games | Events | Products | F.A.Q. | Hall of Fame | Jobs | Contact us


Thailand Crossword Facebook